پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی دبیر شرح وظایف

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                        

نام: خانم الهام عبدالهی شهولی

سمت: دبیر اداره آموزش مداوم پزشکی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری

پست الکترونیک: eabdolahi31@yahoo.com

آدرس پستی: شوشتر، ضلع غربی چهار راه شهید رجایی، بیمارستان الهادی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر

شرح وظایف :

نظارت برحسن اجرایی قوانین وآئین نامه های  ومصوبات آموزش مداوم

تدوین مصوبات  وشیوه های آموزشی  ارتفا سلامت  جامعه

مکاتبات مکتوب وغیر مکتوب  با حهت پشبرد اهداف آموزش مداوم

نظارت براجرایی کلیه قوانین وآئین نامه های آموزش پزشکی

نظارت برکلیه خدمات آموزش مداوم جامعه پزشکی

صدور گواهی شرکت در برنامه

ارزیابی برنامه های مدون

ارزیابی برنامه های کارگاهی ارزیابی  برنامه های سمیتار ، کارگاه ، کنفرانس وهمایش

نظارت بر فرایند ثبت مشخصات  برنامه ها

نظارت بر فرآیند ثبت نام مشمولین درسامانه

نظارت بر حضور وغیاب مشمولین وامتیاز در برنامه

•نظارت بر صدور  پروانه مطب

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort