پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X

 

اساتید

گروه علوم پایه

خانم دکتر مریم کرمی خیرآبادی-دکتری تخصصی فیزیولوژی

خانم دکتر سیده منیژه حیدرنژادی-دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر برات براتی-دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

آقای حسین کمالی-کارشناسی ارشد آناتومی

 

گروه بهداشت حرفه ای

آقای دکتر مجتبی کلانتر- دکتری تخصصی سم شناسی

آقای محمدباقر عبدالهی- کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

خانم معصومه کایدانی - کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

گروه بهداشت عمومی

آقای احمد مرادی-کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

خانم کبری دوستی فر - کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

آقای سیدعلی موسوی-کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

خانم اعظم جهانگیری مهر-کارشناسی ارشد آمار حیاتی

 

گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

خانم حکیمه محمدزاده - کارشناسی ارشد پرستاری روان

خانم مرضیه نجفوندزاده- کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

 

گروه علوم تغذیه

خانم دکتر الهام پیرعباسی- دکتری تخصصی علوم تغذیه

 

گروه پرستاری

خانم اکرم عبدالهی شهولی -کارشناسی ارشد داخلی جراحی

خانم معصومه صالحی- کارشناسی ارشد داخلی جراحی

آقای محمد نیک زادیان -کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

خانم مریم پاپی-کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 

 

گروه مامایی

خانم معصومه سیاحی- کارشناسی ارشد مامایی

خانم مریم نیک بینا- کارشناسی ارشد مامایی

خانم اعظم هنرمندپور- کارشناسی ارشد مامایی

خانم زهرا سادات پژوهیده - کارشناسی ارشد مامایی

خانم سارا ضیاغم- کارشناسی ارشد مامایی