پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیئت علمی

                     

                      

                       نام استاد:آقای دکتر مجتبی کلانتر

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی:مهندسی بهداشت حرفه ای

                       ایمیل: kalantar_m@ajums.com

                       خط داخلی:06136228926

                    

                       نام استاد:آقای دکتر برات براتی

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی: فیزیک پزشکی

                       ایمیل: barati943@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:آقای محمد نیک زادیان

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:پرستاری

                       ایمیل: nikzadian115@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد: خانم دکتر الهام پیرعباسی

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی:علوم تغذیه

                       ایمیل: elham.pirabbasi@gmail.com

                       خط داخلی:

                      

                       نام استاد: خانم دکتر سیما هاشمی

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی: پرستاری

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم دکتر سیده منیژه حیدرنژادی

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی:علوم پایه

                       ایمیل: reyhane_zn@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد: خانم دکتر شیرین امینی

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی:علوم تغذیه

                       ایمیل: amini-sh@shoushtarums.ac.ir

                       خط داخلی:

                            

                       نام استاد: خانم دکتر فریبا فرهادی

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

                       ایمیل: farhadi.f92@gmail.com

                       خط داخلی:

                      

                       نام استاد: خانم دکتر فریال سواری

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی:علوم پایه

                       ایمیل: feryal.savari@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:آقای حسین کمالی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:علوم پایه

                       ایمیل:hossein.kamali70@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:آقای محمدباقر عبدالهی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مهندسی بهداشت حرفه ای

                       ایمیل: abdollahimb@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم معصومه کایدانی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مهندسی بهداشت حرفه ای

                       ایمیل: kaydanym@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:آقای احمد مرادی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:بهداشت عمومی

                       ایمیل:a_moradi1393@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم کبری دوستی فر

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:بهداشت عمومی

                       ایمیل: kobra.dosti@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:آقای سیدعلی موسوی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:بهداشت عمومی

                       ایمیل: mousavi_a@ums.ac.ir

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم اعظم جهانگیری مهر

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:بهداشت عمومی

                       ایمیل: a.jahangirimehr@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم حکیمه محمدزاده

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:اتاق عمل و فوریت های پزشکی

                       ایمیل: hk.mo_2012@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم مرضیه نجفوندزاده

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:اتاق عمل و فوریت های پزشکی

                       ایمیل: marzi.najafa2099@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم الهام عبدالهی شهولی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:پرستاری

                       ایمیل: eabdolahi31@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم اکرم منصوری

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:پرستاری

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم معصومه صالحی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:پرستاری

                       ایمیل: masoomesalehi61@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم مریم پاپی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:پرستاری

                       ایمیل: papi.m@ajums.ac.ir

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم معصومه سیاحی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی: مامایی

                       ایمیل: m.saiahi430@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم مریم نیک بینا

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی: مامایی

                       ایمیل: maryam.nikbina@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم اعظم هنرمندپور

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی: مامایی

                       ایمیل:honarmandpour@gmail.com

                       خط داخلی:

 

                        نام استاد:خانم زهرا سادات پژوهیده

                        درجه علمی:مربی

                        گروه آموزشی: مامایی

                        ایمیل:pajohidehz@gmail.com

                        خط دخلی:

 

                       نام استاد:خانم سارا ضیاغم

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی: مامایی

                       ایمیل: saraziagham@yahoo.com

                       خط داخلی:

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort