پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی

                     

 

                   

                      اعضای هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای

               

                      اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

 

                 اعضای هیات علمی گروه علوم تغذیه

                     

                 اعضای هیات علمی گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

                     

                 اعضای هیات علمی گروه بهداشت عمومی

                   

                      اعضای هیات علمی گروه مامایی

                     

                 اعضای هیات علمی گروه پرستاری

                 

                 اعضای هیات علمی گروه علوم پایه و بین رشته ای

  

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort