lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش > بسته های طرح تحول > اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های اموزشی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

 

 

 

مسئول بسته: مریم نیک بینا-مرضیه نجفوند زاده

 

فایل بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی