پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X
اعضای دفتر ارتباط با صنعت

 

مهندس معصومه کایدانی
سمت:مدیر دفتر ارتباط با صنعت
kaydanym@yahoo.com
 
دکتر مجتبی کلانتر
سمت:عضو دفتر ارتباط با صنعت
mojtaba.kalantar@yahoo.com
 
مهندس محمدباقر عبداللهی
سمت:عضو دفتر ارتباط با صنعت
abdolahimb@gmail.com
 
مهندس مریم فیض عارفی
سمت:عضو دفتر ارتباط با صنعت
m.arefi1390@gmail.com