lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > گروه های آموزشی > گروه بهداشت عمومی > اعضای هیات علمی گروه
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه

 

 

مدیرگروه: علی موسوی

 

اعضای هیات علمی(به ترتیب حروف الفبا):

 

احمد مرادی

 

اعظم جهانگیری مهر

 

کبری دوستی فر

 

دکتر نایب فدائی ده چشمه