پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X

    راهنمای آموزش کار با نرم افزار بهسان: 

    1- راهنماي ثبت و ارسال مقاله ارائه شده توسط پژوهشگر (1)

    2-راهنماي ثبت و ارسال مقاله ارائه شده توسط پژوهشگر (2)

    3- راهنماي ثبت و ارسال طرح تحقیقاتی توسط پژوهشگر

    4-راهنماي کارتابل شخصي براي پژوهشگر

    5- راهنمای ثبت نام پژوهشگران در سامانه بهسان