پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X

هفتمین فراخوان ارائه دو واحد درس " آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل"

معصومه بتوندی پور| | --> | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

هفتمین فراخوان ارائه دو واحد درس " آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل"
ویژه دانشجویان ترم آخر سال تحصیلی 0011 دانشگاهها/ دانشکدههای علوم
پزشکی سراسر کشور

دی ماه لغایت 03 دی ماه سال 8033 میباشد.
متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام به وب سایت دانش گاه علوم پزشکی مجازی به آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://vums.ac.ir

https://education.shoushtarums.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=LLfcnAQAPes%3d&tabid=382&portalid=5&language=en-US


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort