lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > اداره امور هیات علمی > اعضای هیات علمی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی

                     

 

                   

                     اعضای هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای

               

                     اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

 

                 اعضای هیات علمی گروه علوم تغذیه

                     

                 اعضای هیات علمی گروه اتاق عمل

 

                 اعضای هیات علمی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

                     

                 اعضای هیات علمی گروه بهداشت عمومی

                   

                     اعضای هیات علمی گروه مامایی

                     

                 اعضای هیات علمی گروه پرستاری

 

                 اعضای هیات علمی بالین

 

                  اعضای هیات علمی گروه بهداشت محیط

                 

                  اعضای هیات علمی گروه علوم پایه و بین رشته ای