lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > حوزه معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی > شرح وظایف معاون آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
شرح وظایف معاون

 • برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب
 • مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی برای باز نگری و بهبود آنها
 •  ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه
 • رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته های جدید غیرمصوب و ارائه پیشنهادات لازم به شورای عالی برنامه ریزی برای تصویب آنها
 •  برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه مربوط
 •  نظارت بر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و اداره کل آموزش در جهت اجرای برنامه های آموزشی، و ارتقاء کیفیت آموزش
 •  تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و تهیه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا
 • تشکیل کمیسیون نقل وانتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن
 •  نظارت بر دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات
 •  برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی و همچنین دانش آموختگان
 •  انجام امور مربوط به آزمون های ارتقاء و گواهینامه تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی
 •  بررسی متون جزوه ها وکتب ارائه شده از جانب اعضای هیأت علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه
 •  بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس دانشکده به شورای ارجاع شود
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه
 •  حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها
 •  اصلاح روش های کیفیتی تدریس و فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش
 •  استفاده از نرم افزارهای جدید و پیشرفته رایانه ای در فرآیندهای آموزشی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز اساتید
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
 • ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه ای امور آموزشی جهت پیشبرد اهداف آموزشی
 •  مکانیزه نمودن فعالیت های خدمات آموزشی در حوزه ستادی و دانشکده های تابعه
 •  فراهم نمودن نیازهای سخت افزاری در گروه های آموزشی دانشکده های تابعه جهت استفاده از نرم افزارهای اختصاصی و دسترسی به اینترنت و سایر بانکهای اطلاعاتی مرتبط
 •  انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی و تطبیق برنامه ها با نیازهای علمی پزشکی و اقتصادی کشور
 •  ارتقای دانش و مهارت های اعضای محترم هیأت علمی با برگزاری کارگاه های متعدد روش تدریس، روش تحقیق، ارزشیابی
 •  برنامه ریزی و نظارت بر امور تحصیلات تکمیلی و دوره ای کوتاه مدت آموزشی دانشگاه
 • برگزاری کارگاه های آموزشی جهت گروه های مختلف بالینی به منظور توسعه و بازنگری طراحی آموزش بالینی
 •  دستور تهیه تقویم آموزشی دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکده ها و تهیه برنامه آموزشی در رشته های پزشکی، و پرستاری پیراپزشکی و تایید آن توسط وزارتخانه
 •  مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه
 •  هدایت و نظارت بر شورای آموزشی، شورای بورس، شورای تحصیلات تکمیلی، کمیته تخصصی، هیأت ممیزه، کمیسیون موارد خاص، ستاد شاهد و ایثارگر و شورای آموزش مداوم دانشگاه
 •  فعالیت در شوراهای دانشگاه (هیأت رئیسه، شورای دانشگاه، شورای پژوهشی، شورای انتشارات و ...،) و کمیته های مختلف دانشگاه (ارتقای کیفیت، مرگ و میر مادران و ...)
 •  اتخاذ تصمیم در مورد طرح تمام وقتی اعضای هیأت علمی آموزشی و کارکنان دانشگاه
 • تعیین وظایف هیأت علمی و هماهنگ ساختن زمان تدریس و تحقیق و خدمات در دانشگاه
 •  ایجاد و گسترش آموزش مبتنی بر تحقیق و انعطاف پذیر
 •  تهیه و تدوین اجرای طرح های تربیت مدرس متناسب با نیاز
 •  تعریف فرایندی فعالیت های آموزشی در جهت شفاف سازی این فعالیت ها
 • راهنمایی و ارایه مشاوره به دانشجویان

اداره کليه امور دانشجويی دانشگاه( خوابگاه، تغذيه، رفاهی،اياب و ذهاب، ورزشی

  مطالعه و اتخاذ تصميم در باره مسائل و مشکلات دانشجويی

  نظارت بر اجرای قوانين و آئين نامه‌های دانشجويی

  تدوين و پيشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجويی

  برنامه ريزی امور فوق برنامه دانشجويی

  نظارت بر فعاليتهای فرهنگی، سياسی و اجتماعی دانشگاه

  برنامه ريزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی

  ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم ميان نهادهای مختلف عقيدتی، فرهنگی و سياسی دانشجويی از طريق تشکيل جلسات مناسب با دفتر نمايندگی شورای مرکزی نمايندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی

  برنامه ريزی و اجرای فعاليتهای فوق برنامه

  ايجاد ارتباط و همکاری هرچه بيشتر بامراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفايی بيشتر فعاليتهای فکری، فرهنگی و هنری

  فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سياسی و فرهنگی جامعه

  پيشنهاد برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی و پيگيری وظايف محوله

  نيازيابی معاونت و اعلام آنها به حوزه رياست دانشگاه

  تدوين برنامه راهبردی واحدهای مختلف معاونت

  حمايت و تشويق در نوآوری برنامه‌های دانشجويی-فرهنگی

  حمايت و تشويق در پژوهشهای فرهنگی-دانشجويی

  اجرايی کردن برنامه‌های پيشنهادی معاونت دانشجويی-فرهنگی وزارت متبوع