lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش > بسته های طرح تحول > بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 مسئول بسته: اعظم جهانگیری مهر

 

فایل بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی