lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش > بسته های طرح تحول > توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

 

 

 

مسئول بسته: آقای علی موسوی

 

فایل بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی