lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش > بسته های طرح تحول > توسعه راهبردی،هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سلامت
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
بسته راهبردی،هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سلامت

 

 
 

مسئول بسته: زهرا سادات پژوهیده

 

فایل بسته راهبردی،هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سلامت