lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش > بسته های طرح تحول > توسعه و ارتقا زیرساخت های اموزش علوم پزشکی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
بسته توسعه و ارتقا زیرساخت های آموزش علوم پزشکی

 

 

 

مسئول بسته: مریم پاپی

 

فایل بسته توسعه و ارتقا زیرساخت های آموزش علوم پزشکی