lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش > بسته های طرح تحول > کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم
 
 

 

مسئول بسته: آقای دکتر برات براتی

 

فایل بسته کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم