lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > دفتر ارتباط با صنعت > اعضای دفتر ارتباط با صنعت
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای دفتر ارتباط با صنعت

 

 

نام:خانم اعظم هنرمندپور

سمت:عضو دفتر ارتباط با صنعت

ایمیل:

 

نام: مهندس معصومه کایدانی

سمت: مدیر دفتر ارتباط با صنعت

ایمیل: kaydanim@yahoo.com