lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > گروه های آموزشی > گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی > اعضای هیات علمی گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

 

 

مدیرگروه: محمد نیکزایان

 

اعضای گروه(به ترتیب حروف الفبا):

 

زهره نعمت زاده