lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > گروه های آموزشی > گروه پرتوشناسی > اعضای هیات علمی گروه
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه آموزشی پرتوشناسی

 

 

مدیرگروه: دکتر ساحل حیدرحیدری

 

اعضای هیات علمی(به ترتیب حروف الفبا):

 

دکتر فریبا فرهادی

 

دکتر برات براتی