lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > گروه های آموزشی > گروه پرتوشناسی > برنامه امتحانی پرتوشناسی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
برنامه امتحانی پرتوشناسی

 

 

پرتوشناسی ترم 2

 

پرتوشناسی ترم 4