lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > اعضای هیات علمی > مامایی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه مامایی

 

                      

                       نام استاد: خانم اعظم هنرمندپور

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مامایی

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد: خانم سیده زهرا پژوهیده

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مامایی

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد: خانم سارا ضیاغم

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مامایی

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد: خانم معصومه سیاحی

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مامایی

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد: خانم مریم نیک بینا

                       درجه علمی:مربی

                       گروه آموزشی:مامایی

                       ایمیل:

                       خط داخلی: