lang="fa-IR" معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر > اعضای هیات علمی > پرتوشناسی
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

 

 

                       نام استاد:آقای دکتر برات براتی

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی: فیزیک پزشکی

                       ایمیل: barati943@yahoo.com

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد: خانم دکتر فریبا فرهادی

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی: فیزیک پزشکی

                       ایمیل:

                       خط داخلی:

 

                       نام استاد:خانم دکتر ساحل حیدرحیدری

                       درجه علمی:استادیار

                       گروه آموزشی: فیزیک پزشکی

                       ایمیل:

                       خط داخلی: